Skip to content

Vize

„Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů“

Vizí projektu je zavést do praxe metodiku monitoringu duševního zdraví u dětí a dospívajících v různých typech školských institucí, která přinese evidenci o stavu duševního zdraví u této cílové skupiny v ČR. S touto vizí je spojené i proškolení klíčových aktérů, kteří budou seznámeni s užíváním monitoringu duševního zdraví. Dojde tedy ke vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností nejen u pedagogů, ale také u zdravotnických pracovníků a dalších relevantních aktérů. Kontinuální monitoring a evidence umožní průběžné hodnocení stavu duševního zdraví v populaci dětí a dospívajících. Zároveň umožní hodnocení efektivity různých preventivních programů realizovaných ve školských zařízeních. Především umožní detekovat a reagovat na potenciální problémy s duševním zdravím vyskytujících se v určitých institucích, obcích, krajích či celonárodně.   Současně implementace na evidenci založeného vzdělávacího programu Všech pět pohromadě umožní vyhodnotit efektivitu programu u žáků 6. tříd ZŠ. Program je koncipován tak, aby odpovídal vzdělávacímu rámci pro ZŠ a  mohl být vyučován školenými pedagogy v rámci Výchovy ke zdraví. Úspěšné vyhodnocení efektivity programu bude sloužit jako podklad pro další rozvoj programu anebo jeho systémové rozšíření do dalších základních škol.

Projekt je financován za podpory Fondů EHP 2014-2021
www.fondyehp.cz
www.eeagrants.org

Cíle

Účelem projektu je zvýšit podporu duševního zdraví a well-beingu u dětí a dospívajících zavedením monitoringu duševního zdraví do školských institucí, zavedením vzdělávacího programu Všech pět pohromadě a následně proškolením klíčových aktérů. 

1) Vytvoření systému monitoringu duševního zdraví dětí a dospívajících ve školských institucích.

Tento cíl je složen z následujících podcílů:

Dosažení shody s expertní platformou skládající se z relevantních stakeholderů ohledně sad nástrojů, které budou používány pro monitoring duševního zdraví u dětí a dospívajících. Dále dosažení shody ohledně periodicity a způsobu monitoringu.

Psychometrická validizace relevantních nástrojů, které budou používány pro výše zmíněný monitoring duševního zdraví u dětí a dospívajících.

Zajištění návaznosti na primární pediatrickou péči, a to proškolením 20 pediatrů v lůžkové zdravotní péči.

2) Realizace a evaluace vzdělávacího programu Všech pět pohromadě

Program se zaměřuje na sociálně-emoční učení a zvyšování gramotnosti v oblasti duševního zdraví žáků 6. tříd ZŠ. Tento cíl bude uskutečněn prostřednictvím multicentrické randomizované kontrolované studie na 30 ZŠ (z nichž bude 15 škol v intervenční větvi a 15 škol ve zpožděné intervenční větvi).

Tento cíl je složen z následujících podcílů:

Vyškolení 20 učitelů vyučujících Výchovu ke zdraví v 6. třídách ZŠ k výuce vzdělávacího programu Všech pět pohromadě.

Provedení multicentrické randomizované kontrolované studie programu Všech pět pohromadě na 15 ZŠ.

Celkové vyhodnocení efektivity programu Všech pět pohromadě.

Cílové skupiny

Projekt se ve svých cílech a výstupech zaměřuje na cílovou skupinu děti a mládež (0-17 let) a studenty, kteří budou koneční uživatelé monitoringu duševního zdraví ve školských institucích v ČR.

Současně v rámci implementace programu Všech pět pohromadě projde programem 600 žáků 6. tříd ZŠ.

Zprostředkovatelé:
Zdravotnický personál
Učitelé/profesoři
Zaměstnanci vzdělávacích institucí (tj. nepedagogický personál)

* Na cílovou skupinu děti a mládež (0-17 let) se bude cílit skrze zprostředkující osoby tzn. školy, pracovníky škol a školských institucí. Tito zprostředkovatelé budou informovat děti a mládež o samotném projektu.

Všech pět pohromadě je vzdělávací program, který se zaměřuje na zvyšování duševního zdraví a well-beingu dětí na základních školách. Skládá se z 20 výukových plánů vypracovaných pro žáky 6. tříd (děti ve věku 11-13 let), manuálu pro pedagogy a komplexního školení pro pedagogy se zaměřením na rozvoj gramotnosti v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení. Program je sestaven tak, aby odpovídal rámcovému vzdělávacímu programu pro základní školy a mohl být vyučován vyškolenými pedagogy v rámci předmětu Výchova ke zdraví. Program se skládá z pěti základních témat:

Duševní zdraví

žáci jsou seznámeni s konceptem holistického zdraví a zejména se zdravím duševním. Zjišťují, co to je, proč je důležité se o něj starat a jakou roli hraje mozek ve vztahu k duševnímu zdraví.

Emoční gramotnost

žáci se učí, jak spolu souvisí emoce, myšlenky a chování. Učí se a procvičují svoji schopnost rozpoznávat, regulovat a zvládat emoce.

Vztahy

žáci se učí o vztazích s ostatními a způsobech vytváření a udržování zdravých vztahů včetně vztahu k sobě samému.

Komunikace

žáci se učí základům zdravé komunikace včetně komunikace v náročných situacích, při překonávání stresujících pocitů a strategie řešení konfliktů.

První pomoc v oblasti duševního zdraví

žáci se učí o příznacích duševní nepohody, jak si říct o pomoc a kde mohou pomoc vyhledávat. Dále si osvojují informace o tom, jak mohou pomoci sobě a ostatním.

Projektový tým

Administrativní tým:

Petra Juránková BBA
Ing. Karla Komárková
Daniela Komárková

Expertní platforma

 

Výzkumný tým:

PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Anna Kagstrom, M.Sc.
Mgr. Magdalena Lukasová
Mgr. Ondřej Pešout, Ph.D.
Mgr. Laura Bechyňová
Hana Tomášková, MSc.
Mgr. Pavla Chomynová
MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
MUDr. Ladislav Czémy, CSc.
Mgr. Tomáš Formánek
Benjamin Šimsa

Spolupracující organizace

kontakt

Petra Juránková BBA

Projektová manažerka

petra.jurankova@nudz.cz

PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

Garant projektu

petr.winkler@nudz.cz

MSc. Anna Kagstrom

Project coordinator
(English correspondence)

anna.kagstrom@nudz.cz

Mgr. Magdalena Lukasová

Koordinátorka aktivit, koordinátorka vzdělávání pedagogických pracovníků

magdalena.lukasova@nudz.cz

National Institute of Mental Health, Topolová 748, 250 67 Klecany